Nieuws

brief aan college m.b.t. begroting 2011 en bezuinigingsmogelijkheden


Geacht College,

 

Wij sturen u deze brief mede naar aanleiding van de onlangs gehouden besloten bijeenkomsten in voorbereiding op de komende begroting.

U vroeg ons mee te denken en u te helpen keuzes te maken.

 

Alhoewel wij deze poging op prijs stellen, evenals de openheid die u beoogt, moet ons van het hart, dat wij er al jaren op hebben gewezen dat de financi�le positie verslechterde, dat wij al jaren punten hebben aangedragen die tot bezuinigingen zouden kunnen leiden en dat wij al jaren constructief meedenken. Dat wij dat nu ook blijven doen is voor ons vanzelfsprekend.

 

De gemeente Losser kent echter een meerjarenperspectief met een tekort dat tot 3,7 miljoen oploopt in 2014; wijzelf denken eerder aan de door ons genoemde 4,4 miljoen.

Dit gat zou moeten worden gedicht. Er is door u aangegeven dat de reserves gebruikt zouden kunnen worden om dit bewerkstelligen. In onze ogen is dit géén oplossing voor de structurele tekorten, maar slechts een noodgreep om nu uit de problemen te komen.

 

Wij zullen de begroting kritisch, maar constructief oppakken, er zeker rekening mee houdend in welke positie Losser verkeerd. U zult steun van ons kunnen verwachten voor ingrepen/voorstellen die wij nodig, verantwoord of zelfs gewenst vinden, maar �net als bij de mei-bezuinigingsvoorstellen- ons niet aan uw kant vinden als wij van mening zijn dat het willekeurige maatregelen of ingrepen zijn die onvoldoende zijn onderbouwd of die in onze ogen (maatschappelijk) onverantwoord zijn.

 

De bezuinigingsrichtingen die we eerder hebben aangedragen, met enkele aanvullingen treft u hierbij aan.

Toen de onder curatele stelling bekend werd, hebben wij ook �Losser in balans of balanceren� ingediend. Dit om constructief met het college mee te denken. Wij voegen deze nogmaals bij, wie weet is er nog iets uit te halen.

 

De samenwerking met Enschede is al in gang gezet, die met onze andere buurgemeenten zou in onze ogen met meer spoed opgepakt moeten worden. We blijven benadrukken dat de zelfstandigheid van Losser voor ons altijd uitgangspunt zal blijven en vinden ook dat het college dit moet blijven uitdragen.

 

 

Wij wensen u veel sterkte en wijsheid bij het opstellen van de begroting en het vervolgtraject.

 

Fractie Burgerforum

 

Lies ter Haar, fractievoorzitter

 

 

Dit gaven wij u bij de kadernota mee voor de begroting 2011

en/of �roepen� we al jaren:

 • Niet bezuinigen op de meest kwetsbaren in onze samenleving. Op het armoedebeleid heeft Losser al bezuinigd en verder bezuinigen vinden wij onaanvaardbaar.
 • Bij de WMO de middelen effici�nt inzetten en gebruiksmiddelen zo veel mogelijk hergebruiken.
 • Wat cofinanciering betreft ruimte zoeken door lucratief met eigen middelen om te gaan. Zoveel mogelijk subsidies binnen zien te halen. Dat kan op basis van �no cure no pay� en/of door dit te doen in samenwerking met Dinkelland (die heel veel subsidies weet binnen te halen).
 • Weloverwogen vastgoed en groenstroken afstoten.
 • Gemeentelijke accommodaties privatiseren, rekening houdend met de staat van onderhoud.
 • Externe bureaus alleen inschakelen als het echt niet anders kan en tevens alert zijn op indirecte inschakeling extern waar wij ook aan meebetalen (bijv. Iroko Top Craft).
 • Sociale werkvoorziening anders inrichten � uittreden uit Top-Craft (kostte ons van 2003 tot en met 2009 ruim 9 � miljoen)
 • Een uitgebreide begrotingsscan door het Ministerie van Binnenlandse Zaken vroegen we al bij de onder curatele stelling en vinden wij nog steeds nodig.
 • Zorgen voor betere exploitatie zwembad (snijden in management � meer vrijwilligers en/of mensen uit de sociale werkvoorziening/WAJONG � horeca meer exploiteren � ruimere openingstijden -> eigen kantine zwemclub op enkele meters van het zwembad werkt nadelig op exploitatie kantine zwembad).
 • Iphitos / stichting MAN heroverwegen.

 

Ter aanvulling als mogelijke bezuinigingsrichtingen:

 • Reserves subsidie-ontvangers inventariseren
 • Huisvestingsafspraken met Domijn om instroom van uitkeringsgerechtigden in te dammen
 • Inventarisatie van al gekochte gronden / worden die verpacht? (daarbij denken we bijvoorbeeld aan Saller/Stockakker)
 • Alleen personeel aannemen als het echt niet anders kan.
 • Inburgerings- en re�ntegratietrajecten kritisch doorlichten. Wat is wettelijk opgelegd, wat niet, wat zijn de resultaten?
 • Samenwerking Twente Milieu onderzoeken (in het algemeen en zout strooien + onderhoud wagenpark in het bijzonder)
 • Inventarisatie juridische procedures. Wat zijn hiervan de kosten? Zijn procedures te voorkomen?
 • Feesten, jubilea, raadsuitjes etc. zo sober mogelijk

Share our website