Nieuws

Betoog en motieTop-Craft raad 20.12.2011


BURGERFORUM Raad 20 december 2011

10. 'Mensenwerk”

Het voorstel dat er nu ligt geeft opdracht tot het concreet uitwerken van de aanbevelingen uit de notitie 'Mensenwerk”.

En wat zijn nu die aanbevelingen:

1) Behoud van werk voor alle SW-medewerkers die momenteel werkzaam zijn binnen de sociale werkvoorziening moet voorop staan.

2) Het huidige uitvoeringsbedrijf Top-Craft met inbegrip van de BV's waarvan Top-Craft aandeelhouder is, niet voortzetten

3) Zodra alle verplichtingen zijn beëindigd ligt het voor de hand om de gemeenschappelijke regeling WOT op te heffen

4) Een uitvoeringsorganisatie (stuurgroep en uitvoeringsgroep) uit de 3 gemeentes samenstellen en deze opdracht geven een uitvoeringsplan samen te stellen. De 3 gemeenten geven daarin individueel invulling en vorm aan hun taken voor mensen die zijn aangewezen op beschermd werken

Het streven is om het uitvoeringsplan en de besluitvorming daaromtrent in het eerste kwartaal van 2012 af te ronden.

In gewone taal kunnen we stellen dat we willen stoppen met Top-Craft en de komende tijd gaan uitzoeken hoe we dat willen gaan doen en wat er moet gebeuren met de mensen die er nu werken. Die hebben weliswaar een baan- en inkomensgarantie, maar duidelijk is geworden dat ze daardoor allerminst gerust zijn gestelt. De mensen maken zich grote zorgen of ze kunnen blijven werken waar ze werken en zo niet waar ze dan wel terecht komen. Er is sprake van grote onzekerheid. Dat wordt aangewakkerd door alle wildwestverhalen die zo langzamerhand de ronde doen. Dat gaat van 'in januari krijgen we allemaal ontslag” tot 'we kunnen hier nog 5 jaar blijven werken” of 'we komen allemaal bij een schoonmaakbedrijf te werken”.

Niets is funester dan onzekerheid. Het is dan ook van het grootste belang dat zo snel mogelijk duidelijk wordt hoe het verder gaat.

Het ontbreekt aan goede en heldere communicatie. Van verschillende kanten komt verschillende informatie en iedereen kleurt dat op zijn eigen manier.

Wij vinden dat er een heel duidelijk communicatieplan moet komen, het liefst van bestuur, directie en OR gezamenlijk, waarbij het personeel 2-wekelijks geïnformeerd wordt hoe het er bij staat. Dat is in ieders belang en zorgt er voor dat de onrust niet verder groeit.

Wat de ontmanteling betreft willen we kort en helder zijn. Burgerforum was er altijd al voorstander van om de sociale werkvoorziening terug te halen naar Losser! Een kleinschalige werkvoorziening zoals we dat vroeger kenden met korte lijnen en minder overhead.

Dat de sociale werkvoorziening op de schop zou gaan (plannen de Vries) is al jaren bekend.

En bij het nieuwe samenwerkingsmodel waar in 2008 n.a.v. het Iroko rapport voor gekozen werd (en waar wij overigens fel tegen waren vanwege de ingewikkelde en ondoorzichtige constructie)..toen is al gezegd dat Top-Craft nog 2 jaar de kans zou krijgen om zich te bewijzen als mens-ontwikkelbedrijf. Dat dit er zat aan te komen was dus bekend en komt niet als donderslag bij heldere hemel. Daar had veel eerder op ingespeeld moeten en kunnen worden. Zowel door de achtereenvolgende directies, besturen, maar ook OR, colleges én gemeenteraden.

En dat er nu geen uitgewerkte plannen liggen is het college dan ook wel degelijk aan te rekenen. Er was tijd genoeg om zaken uit te werken.

De dreigende invoering van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen zet er nu alleen maar méér druk achter, maar is zeker niet alleen de reden.

Als de liquidatie in 2005 was doorgezet had er nu al een nieuwe, stabiele basis kunnen zijn.

Dit kabinet voert nu een forse subsidiekorting door op de SW en dat maakt het alleen nog maar lastiger. En daar komt de nieuwe wet Werken naar Vermogen nog eens extra bij met haar brede doelgroep (WSW, Wajong, WIJ, WWB). Overigens ook puur een bezuinigings-maatregel.

Het huidige uitvoeringsbedrijf Top-Craft zal –in onze ogen- die uitdaging niet aan kunnen. Het heeft zich niet tijdig genoeg omgevormd tot organisatie die een dergelijke complexe doelgroep kan bedienen. De afgelopen jaren hebben laten zien dat zij daarin te kort is geschoten en nog tekort schiet. Voor veel mensen is er niet voldoende werk, geen geschikt werk of geen uitzicht op passend werk. Het hoge ziekteverzuim van de laatste jaren laat zich mede hierdoor verklaren. Ziekteverzuim en arbeidsklimaat hangen nauw samen. Van een SW-bedrijf met heel veel werksoorten, heeft Top-Craft zich trachten te ontwikkelen tot bedrijf op het gebied van tewerkstelling van een bredere doelgroep en mensontwikkel bedrijf. Door meerdere factoren is dit niet, of slechts zeer ten dele, gelukt. Het is een te logge, te dure organisatie geworden met veel toeters en bellen, die niet voldoende recht meer kan doen aan de doelgroep waar ze voor staat.

De afgelopen jaren zijn er miljoenen bijgepast, zonder dat er duidelijke resultaten en verbeteringen zichtbaar zijn. Top-Craft heeft een te zware overhead, waarbij veel te veel geld opgaat aan dure gebouwen, top, middenkader en werkleiding; geld uit het potje van de SW-ers.

Het kan –in onze ogen- anders en beter.

Dat wij vinden dat het anders kan en moet, wil overigens niet zeggen dat wij zonder meer met dit collegevoorstel akkoord gaan. Wij vragen het college nadrukkelijk om een tijdpad met beslismomenten en een communicatieplan. Wij willen als raad nauw betrokken worden bij de uitvoering en kunnen bijsturen als wij dat nodig vinden. Het moet niet zo zijn dat straks een uitgewerkt plan op tafel komt waar we alleen ja of nee op kunnen zeggen.

Want het ontbreekt hier inderdaad –zoals de OR ook terecht opmerkte- aan visie.

In 2007 hebben wij daarom zelf in een visie over de toekomst van de sociale werkvoorziening al vastgelegd hoe wij als Burgerforum die toekomst zagen, en deze visie vorige week nog aangevuld.

SW-ers niet wegkwijnend achter de geraniums, niet weggezet als goedkope arbeids-krachten die maar eventjes door werkgevers ingeleend kunnen worden als dat zo uitkomt, maar zinvolle werkplekken, werkplekken 'onder ons” waardoor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde toeneemt en recht gedaan wordt aan de mogelijk- en onmogelijkheden van deze doelgroep.

Gemakkelijk zal dat zeker niet zijn, met de nieuwe wet Werken naar Vermogen op de rol; een wet waarin het sociale ver te zoeken is. Overigens ook een wet die wel omarmt is door VVD, CDA, maar ook de Partij van de Arbeid.

Maar allereerst moet er nu duidelijkheid komen voor de huídige groep. Deze houdt weliswaar zijn rechten en daar kan niemand aan tornen, maar er moet wel zo snel mogelijk zekerheid komen over wat er nu gaat gebeuren, vooral ook voor beschut. En ook zal er een sociaal statuut moeten komen.

De komende maanden zullen de plannen verder uitgewerkt worden.

Daar willen wij als raad dus nadrukkelijk bij betrokken worden en kunnen bijsturen als we dat nodig vinden, zodat de uitkomst in ieder geval recht doet aan wat wij met onze visie voor ogen hadden.

We komen met een motie om dat te benadrukken.

------------------------------------

De Raad

Gehoord de beraadslagingen

Overwegende:

  • Dat er veel onrust is onder het personeel van Topcraft
  • Dat werk- en salarisgaranties deze onrust niet weg nemen
  • Dat er snel duidelijkheid dient te komen over de toekomst van de sociale werkvoorziening
  • Dat eenduidige, regelmatige en heldere communicatie vanuit het bestuur, directe en OR van belang is
  • Dat de gemeenteraad bij de verschillende fasen van het uitvoeringsplan actief betrokken wil worden en niet achteraf een volledig uitgewerkt plan voorgelegd wil krijgen

Draagt het College op,

  • Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk begin januari 2012, te komen met een tijdpad met beslismomenten of bijsturingsmomenten voor de raad wat de uitwerking van de aanbevelingen uit de notitie 'Mensenwerk” betreft
  • Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk begin januari 2012 te komen met een communicatieplan, waarin is opgenomen dat het personeel door een heldere tweewekelijkse nieuwsbrief (van bestuur, directie en OR) op de hoogte wordt gehouden van de actuele ontwikkelingen.

Share our website