Nieuws

Beschouwingen bij de begroting


Algemene beschouwingen BURGERFORUM (Lies ter Haar)

Los moeilijke dingen op als ze nog gemakkelijk zijn.
Pak grote dingen aan als ze nog klein zijn.
(Tao Te Ching)

De wereld om ons heen is onrustig. Verschillende conflicthaarden, de greep van het Ebola-virus, miljoenen vluchtelingen en bittere armoede. De media schotelen het ons dagelijks voor.
In die setting lijkt je druk maken om een begroting eigenlijk maar onbetekenend. Toch hebben we hier met ons allen al weer vele uren aan besteed, ons druk erover gemaakt, of minder druk, aan geërgerd, verbaasd of instemmend gereageerd, vragen gesteld, herhaald, moties en amendementen gemaakt …..en ook vandaag zullen wij er weer uren over praten

Logisch ook, want in onze omgeving, die van de gemeente Losser, heeft zo’n begroting veel invloed op ons dagelijkse leven. Meer dan de meeste mensen soms beseffen. Je krijgt vrij vlot een woning of moet jaren wachten. Je woont veilig en prettig of er staat elke week politie in de straat. Je kunt fatsoenlijk op de stoep lopen of struikelt om de meter over een tegel. De straten zijn mooi glad of een ware hindernisbaan. Er is ruimhartig armoedebeleid of we moeten naar de voedselbank. De huishoudelijke hulp komt wekelijks ons bed verschonen, of we blijven er een paar weken langer onder liggen. We zien met schrik en beven de gemeentelijke belastingen op de mat vallen of juist niet.
Ach we chargeren wat om duidelijk te maken dat een begroting een grote invloed kan hebben.
Daarom blijft de behandeling van de begroting voor de raad elk jaar weer een grote verantwoordelijkheid. Burgerforum voelt dat ook zo.
Deze begroting leek aanvankelijk weliswaar wat meer lucht te geven, ware het niet dat we opnieuw gronden moeten gaan afwaarderen. 
Het zat er aan te komen. We weten dat veel gemeenten voor dezelfde situatie staan, maar Burgerforum blijft zich verbazen over de systematiek om gronden op deze wijze in te boeken. Neem winst pas als ze daadwerkelijk gerealiseerd is en niet op voorhand, dat had ons veel problemen bespaard.
De financiële situatie van onze gemeente blijft dus erg zorgelijk.
De reserves moeten nog fors groeien om het weerstandsvermogen op peil te krijgen.
In grote lijnen  kunnen we ons echter vinden in deze begroting.
Op onderdelen komen we met moties en amendementen, o.a. op het sociaal domein en de Intergemeentelijke BedrijfsOrganisatie IBO.

Wel hebben we té weinig terug kunnen vinden van de in het coalitieakkoord afgesproken taakstellende bezuiniging op de totale begroting van gemiddeld 3%.
Die opdracht blijft staan en we verwachten dat er verder aan gewerkt gaat worden.
Risico’s
Want naast de afwaardering van de gronden, lopen we nog meer risico’s.
We weten nog niet hoe de transities op het sociaal domein uitpakken.
Maar ook het onderhoud in het algemeen en onze wegen in het bijzonder baart ons zorgen. Telkens als er bezuinigd moet worden is het wegonderhoud een gewilde pot. Er komt een amendement.

Daarnaast lopen nog een aantal rechtszaken. O.a. een claim ten aanzien van de centrumvoorziening Luttermolenveld.
Over het Luttermolen gesproken. Een pijndossier dat we nu eindelijk wel eens zouden willen afsluiten. Laten we de hele wijk de bestemming permanent wonen geven en we kunnen er eindelijk een streep onder zetten. Er blijven altijd verliezers, daarvoor zijn er in het verleden té veel fouten gemaakt
……………………………………………………….zo werd  het indertijd aangekondigd!
Midden in de Twentse natuur vlakbij het kerkdorp De Lutte wordt recreatiepark De Luttermolen gerealiseerd met luxe villa's en een recreatiecentrum.

De Luttermolen is uitermate geschikt voor de liefhebbers van rust, wandelen, fietsen en natuur. De eeuwenoude omgeving van het kerkdorp De Lutte leent zich hier bij uitstek voor.

Ontdek een natuur, waarvan u het bestaan al niet meer vermoedde. Dankzij de centrale ligging bent u bovendien niet lang onderweg om op de mooiste, leukste en gezelligste plekjes te komen.

Recreatiecentrum De Luttermolen spant straks de kroon als het om ontspanning gaat. Een stijlvol centrum, uniek door zijn ongekende veelzijdigheid (winkels, restaurant, conferentieruimten, zwembad, sauna, squashbanen, tennisbanen, fitnessruimte, sport & zalencentrum, etc

En gaat deze centrumvoorziening ons nu miljoenen kosten … is dat een reële claim waar we ons zorgen over moeten maken?
Sociaal Domein
De komende jaren zullen vooral in het teken staan van de overheveling van taken op het gebied van werk, inkomen en zorg. Ingrijpende wijzigingen die bijna alle inwoners op de een of andere manier gaan treffen. Het is zaak niet alleen goed te blijven informeren, maar ook goed te blijven volgen, om snel te kunnen ingrijpen als er zaken niet goed gaan
Een belangrijke taak krijgen mantelzorgers. Meestal is dat geen vrije keuze, maar overkomt het je. Tijdige en goede ondersteuning van mantelzorgers is belangrijk, zodat zij de zorg langer volhouden. Daarvoor is nodig dat mantelzorgers in beeld zijn bij gemeenten en ondersteunende organisaties.
Losser biedt op dit moment ondersteuning aan mantelzorgers,  maar de vraag is of wij ook degenen bereiken die ondersteuning het hardst nodig hebben.  En of er voldoende hulp op maat is en het beschikbare budget wel effectief genoeg ingezet wordt.
Er zijn hier bij het vorige agendapunt moties en amendementen voor ingediend.

Enschede -> IBO 
Dat we automatisch van de centrumregeling met Enschede in een gemeenschappelijke regeling IBO stappen is voor Burgerforum zeker geen gelopen race.
Er komt een motie waarin het college gevraagd wordt om duidelijkheid te geven over de huidige status, alle voor- en nadelen op een rijtje te zetten, de (mogelijke) gevolgen van de verschillende keuzes voor het vervolgtraject aan te geven en dit in een voorstel in december aan de raad voor te leggen. Het is dan aan de raad om te beslissen.
Wij zijn van mening dat de raad in dit traject onvoldoende is meegenomen. Om dit in de toekomst te voorkomen en om als raad meer aan de voorkant te sturen, stellen we voor om meer met discussienota’s in de raad te gaan werken.
Met name voor bepaalde dossiers is het goed om de raad mee te nemen in het hele proces, zoals onlangs wel gebeurd is met de blauwdruk “door Lossernaren, voor Lossernaren”.
Inkoop- en aanbesteding
Het via Enschede lopende inkoop- en aanbestedingsbeleid zou nog onder de loep genomen worden en we zitten ook nog op de lokale uitvoeringsnota te wachten. Worden alle aanbestedingen overigens wel op de site geplaatst zoals afgesproken?
subsidies
Er zijn diverse subsidiemogelijkheden,  denk daarbij aan de Interreg subsidie, maar ook subsidies op het gebied van ruimtelijke ordening en handhaving (BOA’s). Maar dan moeten we wel initiatief nemen. En dan noemen we ook maar weer de mogelijkheid op het gebied van “no cure no pay”.  Er komt een motie.
POSITIEF
Positief zijn de ontwikkelingen Hart van Overdinkel, met o.a. het Kulturhus en de nieuwbouw aan de Tjibbe Knolstraat.
Er wordt hard aan de weg gewerkt, lees Hoofdstraat. Overlast is daarbij niet te vermijden, maar veel vragen komen op ons af waarom dan ook zij- en parallelwegen gelijktijdig worden gesloten. Dat maakt het wel extra lastig. Ook beseffen we dat een aantal ondernemers wel degelijk financieel nadeel hiervan ondervindt.
We hoorden overigens dat een deel van Hoofdstraat, nl. het deel tussen de Prins Bernhardstraat en dominee Pasmastraat niet wordt meegenomen met het inrichting van de Hoofdstraat. Klopt dat?
We zijn ook blij dat we naast het jeugdsportfonds nu ook een jeugdcultuurfonds hebben.
WONEN
Domijn – De nieuwe huisvestingswet geeft ons de mogelijkheid een verordening vast te stellen die meer sturend is op het gebied van het toewijzingsbeleid van huurwoningen. Laten we dat dan ook gebruiken.                    Het signaal van de meer dan 1000 handtekeningen tegen het lotingssysteem was toch duidelijk genoeg.  Laten we ook hier de burger serieus nemen.
Het aantal betaalbare huurwoningen neemt in rap tempo af, maar de huren stijgen even rap….. maar dan in tegengestelde richting. Een ontwikkeling waar we niet direct invloed op hebben, maar die er bij heel veel gezinnen fors inhakt.
Opmerkelijk is ook dat de woonlasten voor eenpersoonshuishoudens in Losser afgezet tegen omliggende gemeente erg hoog is. Dat blijkt uit het COELO overzicht. Daarom ook goed dat de OZB dit jaar niet stijgt maar even pas op de plaats wordt gemaakt.
Samenwerken met de inwoners
Wij hebben in het coalitieakkoord vastgelegd dat we de inwoners meer willen betrekken bij hun directe leefomgeving en de opgaven waar we voor staan.
Als voorbeeld hebben wij daar het meedenken over een zwembad nieuwe stijl genoemd.
Burgerforum vindt dat we naast bezuinigen ook moeten werken aan meer bezoekers en veel meer vrij zwemmen. Zet de bodemdiepte op 1.40 m en er zijn geen badmeesters nodig.  Er zou een beroep op  de zwemclub gedaan kunnen worden om vrijwilligers te leveren voor toezicht en kantinediensten.
Neem de burger serieus
Wij vinden het instellen van een lezerspanel ook een goed voorbeeld van samenwerken met inwoners.                                                              Ook het referendum is hiervan een voorbeeld.
Verder  leven en ontstaan er in  onze samenleving veel goede ideeën, waar we best wat mee kunnen. Neem de burger ook wat dit betreft serieus. Ideeën die leven zijn er genoeg.
 
2 voorbeelden: 
1-En dat is hoe een groenstrook mooier aangeplant kan worden.
 
2-En hoe de invulling van het Martinusplein er uit zou kunnen zien.

 
DANK
Rest ons nog een dankwoord
richting iedereen die –op welke wijze dan ook- heeft bijgedragen aan het opstellen van deze begroting.
 
Share our website