Nieuws

Bericht in reactie op het integriteitonderzoek


 
Na uitvoerig overleg en raadpleging van onze achterban is binnen Burgerforum een standpunt bepaald n.a.v. het BING onderzoek en de positie van Jos Tijdhof.

 

Een aantal zaken hadden, zoals wij al hebben gesteld, zeker anders gemoeten en binnen onze fractie zullen wij daar in de toekomst zeer alert op zijn.


Jos Tijdhof zelf heeft zijn excuses aangeboden en ook meegedeeld dat hij -achteraf gezien- de formele weg had moeten bewandelen.

 

Na nauwkeurige bestudering van het gehele rapport en na contact met BING en een extern deskundige, hebben wij als Burgerforum de conclusie getrokken, dat voor ons de aangehaalde feiten niet z� zwaarwegend zijn dat hij zijn functie als raadslid zou moeten opgeven.

 

Daarbij hebben wij ook betrokken, dat hij op democratisch wijze is gekozen en zelfs n� uitbrengen van de kwestie in de pers met veel negatieve publicaties de burger het vertrouwen in hem heeft uitgesproken.

Dat hij anders had moeten handelen is al gezegd en benadrukken we ook als fractie nogmaals.

 

Besloten is dat Jos Tijdhof zijn fractievoorzitterschap zal overdragen, gezien de ontwikkelingen van de laatste tijd en de stress die dat persoonlijk voor hem en zijn gezin met zich heeft meegebracht en nog zal brengen. Een nieuwe start met 'n nieuwe fractievoorzitter zorgt naar wij hopen voor minder beladen en meer ontspannen relaties binnen de Gemeenteraad.
 
Lies ter Haar
fractievoorzitter

Share our website