Nieuws

Begrotingsbehandeling 2016


kkk
 
Algemene beschouwingen Burgerforum
Als iets goed gaat geef dan een compliment
Als iets fout gaat, bied dan je hulp aan
(Nelson Mandela)
 
Bestuurlijke rust
Graag willen we van de gelegenheid gebruik maken om te benadrukken dat we de samenwerking met raad en college als positief ervaren. Er is sprake van bestuurlijke rust in politiek Losser en een goede sfeer in de raad. Dat was wel eens anders. Burgerforum ging na de verkiezingen van oppositie naar coalitie. Dat is een andere rol en vraagt, zonder dat je je eigen identiteit wilt verliezen, een andere aanpak. Wij denken dat we inmiddels hebben aangetoond in staat te zijn om deze  bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. Menigeen had misschien verwacht dat deze coalitie al snel rollebollend over straat zou gaan, maar ondanks dat er wel degelijk verschil in opvatting is over bepaalde dossiers, wordt er constructief samengewerkt en staat het belang van Losser centraal. En zo hoort het ook. We zien de komende jaren dan ook met vertrouwen tegemoet.
 
Financiën
De begroting 2016 met meerjarenperspectief 2017-2019 ziet er beter uit dan verwacht, maar wat ons betreft nog niet goed genoeg. Burgerforum is blij dat er,  behalve de inflatiecorrectie van 1%, geen lastenverzwaring voor de burger komt. En na jaren van bezuinigen is het positief dat er weer ruimte is voor investeringen. Maar we hadden graag nog wat meer vet op de botten, dit om mogelijke tegenvallers op te vangen. Denk daarbij aan het sociaal domein, de participatiewet en woningcapaciteit. We zouden ook graag zien dat het conjunctuurfonds weer gevuld gaat worden.
 
Werk Inkomen Zorg
Werk: Er worden in deze begroting maatregelen genoemd om de mensen weer aan ‘t werk te krijgen. Zoals sollicitatietraining, leer-werktrajecten en stages, hetgeen we toejuichen. Maar het valt en staat ook bij de banen die er zijn en het sóórt banen. Hoe zit het met de werkgeversbenadering? Welke werkgevers zijn benaderd en willen meewerken?
 
Inkomen: Het armoedebeleid. Goed dat het armoedebeleid opnieuw bekeken gaat worden. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat hier extra aandacht voor komt. Dat heeft zich al vertaald in steun voor de voedselbank, waar helaas steeds meer mensen een beroep om moeten doen. Maar daarmee zijn we er nog niet.
 
Ook met de aandacht voor laaggeletterdheid is Burgerforum blij. Het is een onderschat probleem dat een enorme impact heeft op het leven van alledag. Dat geldt ook voor digibeten, mensen die niet goed of helemaal niet met een computer en internet overweg kunnen. Nu steeds meer via internet geregeld moet worden, zitten deze mensen vaak met de handen in het haar en moeten een beroep doen op anderen. Ook hier is extra aandacht voor nodig.
 
Zorg. Het transitiejaar is voorbij. Er is allereerst ingezet op continuering van de zorg en daarna op de herindicaties. Voor het deel waar de gemeente invloed op heeft is het nodige bereikt. Maar het moet nog verder uitgewerkt en aangescherpt worden en ook het totale kostenplaatje is nog niet in beeld. Zaak om vinger aan de pols te houden. De dag van de mantelzorg is gelukkig terug en dat is positief. Want het gevaar is dat steeds meer op mantelzorgers (en daaronder vallen ook jonge mantelzorgers)  afgewenteld dreigt te worden. We moeten vooral alert zijn op de kwaliteit van de zorg! Het gaat te veel over het geld en te weinig over kwaliteit en of we wel de zorg leveren die nodig is. Zorg is geen luxe, maar noodzaak.
 
 
Vervoer in beweging
Er wordt gewerkt aan een heel andere structuur voor alles wat met WMO vervoer te maken heeft. De regiotaxi wordt afgeschaft, maar wat daarvoor in de plaats komt is niet helemaal duidelijk, of beter gezegd helemaal niet duidelijk.
Veel mensen zijn afhankelijk van deze vorm van vervoer. Deze verandering zal  tot veel onrust leiden. Vooral ook omdat het om verschillende groepen gaat, met elk hun eigen mogelijkheden maar ook beperkingen qua vervoersmogelijkheden. We zullen het kritisch volgen.
 
Ruimte om te investeren
Positief is te noemen dat er weer ruimte is voor Investeringen. Nieuwbouw van het Twents Carmelcollege, maar ook de plannen voor een nieuwe multifunctionele hal. Daarnaast zijn er de ontwikkelingen in ons gemeentehuis, de stichting MAN heeft een plan in voorbereiding en er staan nog lege panden die op invulling wachten én een kerk die volgend jaar vrij komt. Het is zaak dat goed nagedacht wordt wát we willen, wáár en hoe? Om zodoende plannen in de ontwikkelingsfase nog op elkaar af te kunnen stemmen. Er is sprake van een klankbordgroep voor de multifunctionele hal, maar dit zou wat ons betreft in bréder verband moeten.
 
Ruimtelijke ordening
Onze gemeente zit nog met te veel grond en we moeten gezamenlijk zorgvuldige afwegen waar we nog wél en waar níet meer willen bouwen. Nieuwe plannen moeten passen binnen de ladder van duurzame verstedelijking, regionaal afgestemd zijn, inbreiding voor uitbreiding gaan en ook nog inkrimpen wat het áántal woningen betreft. Lastig dus. Moet verkoop van gemeentegrond altijd voor particuliere initiatieven gaan? Hoe gaan we met leegstaande gebouwen om en vullen we de lege plekken in met woningen of mag het ook groen zijn?
Wat Burgerforum betreft moeten we altijd de afweging maken wat het beste voor onze inwoners op de lange termijn is, want daar gaat het uiteindelijk om. Ook hier is het dus zaak dat goed nagedacht wordt over wát we willen, wáár en hoe?
 
Dat brengt ons op het huisvestingsbeleid.
Aan het opstellen van een nieuwe woonvisie wordt gewerkt. Burgerforum is blij met het woningonderzoek onder jongeren. De druk op sociale huurwoningen is groot en daarom pleiten we ook voor het opstellen van een huisvestings-verordening. Al zou het maar zijn om de urgentieregeling een keer goed vast te leggen en helder te krijgen. Een urgentieregeling waarin ook mantelzorgers voorrang krijgen.
 
Het COELO onderzoek laat zien dat er in gemeenten verschillend wordt omgegaan met de woonlasten van éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Er komen ook steeds meer eenpersoonshuishoudens bíj. Bij veel gemeenten liggen de kosten voor eenpersoonshuishoudens lager, dit omdat er sprake is van maar één inkomen. Burgerforum zou dat ook graag zien. We komen hier bij de vaststelling van de tarieven in december op terug.
 
Kulturhus
Wat de invulling van het gemeentehuis betreft lijkt er schot in de zaak te komen. Belangrijk  zijn de uitgangspunten dat het de burgers geen extra geld mag kosten en dat het een meerwaarde moet hebben. We vertrouwen er op dat  op basis van die uitgangspunten ‘n mooi gemeenschapshuis gerealiseerd wordt voor de inwoners van Losser.
 
Kunst en Cultuur is het cement van de samenleving. Daaronder valt ook het muziekonderwijs. was dat het muziekonderwijs zou landen in het gemeentehuis. Nu dat niet het geval is, lijkt ons het meest logisch dat het muziekonderwijs op de plek blijft waar ze nu zit tótdat er een betere oplossing komt.
Vanuit het werkveld is men bezig met plannen voor het toekomstbestendig maken van het muziekonderwijs. Dat zal voor Burgerforum leidend zijn. Daarbij hoort uiteraard ook het benodigde budget. We komen met een motie
Het servicebedrijf Losser moet nog goed van de grond komen. We vertrouwen er op dat het noodzakelijke onderhoud van groen en gebouwen goed in beeld gebracht wordt en gekoppeld gaat worden aan beheers- en onderhoudsplannen. We zijn overigens wel blij met dit servicebedrijf, want we denken dat dit veel kansen biedt.
 
Een app voor het melden van klachten in de openbare ruimte was een wens die door Burgerforum al diverse keren is ingebracht. Er is nu een app (mijngemeente) en er wordt –zo hebben wij begrepen- ook al volop gebruik van gemaakt. Ook de eerste reacties die wij binnen kregen over de afwikkeling zijn positief.
Wij willen een compliment geven voor de wijze waarop we als raad meegenomen zijn bij o.a. de woningbouwcapaciteit, het servicebedrijf en ‘t Meerjaren Investerings Plan. Overigens hadden we begrepen dat we wat dat laatste betreft ook nog prioriteiten kunnen aanbrengen.
 
(Motie Centrumontwikkeling Losser)
 
Het aanpakken van de Dorpsstraat De Lutte is zo’n plan waar al heel lang op gewacht wordt. Maar ook Glane is wat dit betreft een ondergeschoven kindje en had wat ons betreft naar voren geschoven moeten worden. Graskeien….een wens die er al jaren en jaren ligt en maar blíjft liggen. Er komt een amendement.
 
Wat woningbouw in Beuningen betreft lijken er niet veel mogelijkheden te zijn. Erve Loman lijkt geen haalbare kaart. Op het landgoed Singraven is het discussiepunt dat de stichting het alleen op basis van erfpacht wil. Inbreiding achter Het Sterrebos is mogelijk, maar de eigenaar wil dit gebruiken voor huisvesting van ouderen, waarmee jongeren buiten de boot vallen. Toch willen we het college vragen om pogingen te blijven doen om ook in Beuningen woningbouw mogelijk te maken. Motie.
 
Camperplaatsen
Burgerforum heeft al vaker aandacht gevraagd voor camperplaatsen. Er is aangetoond dat het een groep is die relatief veel geld achterlaat in een gemeente.  Denk daarbij aan bezoek van restaurants, horeca e.d. We zien het niet als concurrentie van de bestaande ondernemers op dit gebied, omdat het een groep is die normaal gesproken niet zal kiezen voor een plek op een camping en ook buiten het normale seizoen nog op pad is. We hebben begrepen dat hier inmiddels in het gemeentehuis ook aan gewerkt wordt. Hoe staat het hier mee?    (Let wel: Het gaat hier om verplaatsing van camperplaatsen naar een betere plek, niet om nieuwe)
 
Dienstverlening
In de begroting wordt gesteld dat de postregistratie nog te wensen over laat. Ook zijn wij niet gelukkig met de nieuwe openingstijden. Wel of niet op afspraak, het is voor de burger niet duidelijk genoeg. Wij vinden dat géén goede dienstverlening en ook niet passen binnen de gedachte van een open gemeentehuis, zoals wij dat voor ogen hebben.
Hoe kunnen we de burgers het beste bedienen? Daarbij denken we ook aan het leveren van diensten in De Lutte en Overdinkel, bijvoorbeeld het afhalen van rijbewijzen, ID’s en dergelijke. Wat is er wel of niet mogelijk wat dit betreft?

Naar een nieuwe samenwerking
Er zijn eerste stappen gezet om de burger meer te betrekken bij de besluitvorming, dáár waar het kan. De Aloysiuslocatie was een ongelukkig  begin, maar met beheer en onderhoud van wegen en de  reconstructie Gronausestraat gaan we de goede kant op…….hopen we.
 
Omdat er verzuimd is een bedrag voor een referendum in de begroting op te nemen, moet de raad dit zelf herstellen. Er komt dus een amendement. Wij vinden het overigens wel merkwaardig dat de raad een fout van uw kant moet herstellen.
Er komt ook een motie over de rekenkamer.
 
Hondenbelasting en hondenpoep.
Het blijft maar komen. We raken niet uitgepraat over dit onderwerp, maar feit is en blijft, dat hondenpoep nog steeds als grootste ergernis op de eerste plaats staat. Maar met het afschaffen van de hondenbelasting nemen we deze ergernis niet weg, ook niet uit Losser. We zijn erg benieuwd hoe de  SDGL/PvdA het gat in de begroting van ruim 200.000 euro denkt te gaan dekken. Overigens zijn wij het wél met hen eens, dat het een wat merkwaardige belasting is. Een die alleen geldt voor hondenbezitters, maar waarvan het geld in de pot met algemene middelen komt die voor alles en nog wat besteed wordt, behalve voor honden. We denken overigens ook dat de hondenbelasting zijn langste tijd heeft gehad en dat we na moeten gaan denken over hoe we dit in de toekomst anders kunnen regelen. (motie)
 
Dank
Daarmee zijn we aan het eind gekomen van onze beschouwingen. 
Rest ons nog een woord van dank aan allen die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van deze begroting.
 
 
?

Share our website