Nieuws

Algemene beschouwingen begroting 2011


Niemand is zo blind als diegene die niet wil zien!

Iedereen kent wel het verhaal van Hansje Brinker, het verhaal van het brave jongetje dat een watersnood voorkwam door zijn vinger in de dijk te steken (overigens van de Amerikaanse schrijfster Dodge). Datzelfde deed de raad van Losser, en we schrijven dan begin van het jaar 2009, toen de onder toezicht stelling door de provincie Losser bijna deed verdrinken. In mei van dat jaar vond de redding plaats, zo dacht men.  Helaas zit de vinger nog steeds in de dijk en dreigen er andere gaten te ontstaan. Vast staat, dat als er niets gebeurt de boel opnieuw zal onderlopen. En onze  slotwoorden bij het bezuinigingsdebat toen waren ��..we blijven benadrukken��..het zijn noodverbanden�. Het is niet de oplossing voor de grote financi�le problemen die Losser heeft. Want ondanks alle door u voorgestelde willekeurige bezuinigingen, is de meerjarenbegroting in onze ogen niet sluitend. Er zitten té veel aannames, te veel onzekerheden in. We voorspelden dat we al snel weer met problemen geconfronteerd zouden worden. En zo geschiedde.

Het bewijs ligt hier vanavond op tafel. Een begroting die weliswaar sluitend genoemd wordt en dat cijfermatig gezien ook is, maar die sluitend gemaakt moest worden door bijna 1,6 miljoen euro uit de reserves te halen. Er wordt opnieuw willekeurig bezuinigd zonder onderbouwing en er is wel héél rooskleurig begroot. Uw argument daarvoor is dat we ons niet arm hoeven te rekenen. Maar voorzitter, niemand is zo blind als diegene die niet wil zie. De cijfers spreken nl. voor zich. In 2011 geven we 1,8 miljoen meer uit dan er binnenkomt. Daarnaast is de meerjarenbegroting niet sluitend. Want al zal de algemene uitkering van het Rijk waarschijnlijk gaan meevallen, daarentegen zal fors op de specifieke uitkeringen gekort worden (WSW en WWB) en zitten we bovendien met overheveling van taken van Rijk naar gemeente (jeugdzorg, dagbesteding en begeleiding AWBZ).

Het college stelt dat ze heel bewust gekozen heeft om de gemeentelijke belastingen niet te verhogen, maar dat dit eigenlijk gezien de financi�le situatie wél had gemoeten. Die belastingverhoging voor de burger zal er dan volgend jaar wel komen, zo vertalen wij vrij. En ook geeft u zélf aan (pag. 50) dat het meest negatieve scenario na de bezuinigingsoperatie van mei 2009 geen uitdaging meer zal zijn, maar een zeer zware opgave.

Maar bij die constateringen bl�jft het! Nergens in deze begroting is een antwoord te vinden hoe het college dit wil oplossen. Het is een gegoochel met cijfers. Nergens is iets SMART geformuleerd, nergens meetbare doelen��..en�.struisvogelpolitiek in optima forma.

 

We willen een aantal zaken er uit lichten waar we in onze ogen grote risico�s lopen.

�       Uitkeringen: U gaat er van uit dat deze niet substantieel zullen toenemen, maar waarop baseert u dat? Ook het feit dat u er van uitgaat dat het Rijk dan het tekort op de uitkeringen wel aanvult omdat ze dat afgelopen jaar ook heeft gedaan, vinden wij een erg na�eve aanname.

�       Top Craft: U begroot de bijdrage aan Top Craft / gr WOT in onze ogen veel te optimistisch. De afgelopen 7 jaar hebben we het ene na het andere saneringsplan voorbij zien gaan, maar ook maar liefst 9,6 miljoen euro in deze bodemloze put zien verdwijnen. En zo langzamerhand hebben we toch genoeg leergeld betaald.

 

�       Het risico van de grondexploitatie

Bouwbedrijven gaan massaal failliet en de woningmarkt zal pas op zijn vroegst in 2014 weer aantrekken. De huizenmarkt zit volkomen op slot en dit zal ongetwijfeld ook zijn weerslag hebben op de verkoop van bouwkavels.

�       Ook wat de rente-ontwikkeling betreft lopen we de nodige risico�s.

 

We gaan niet tot in detail op zaken in, maar willen een aantal punten er toch nog uitlichten.

�       De kosten van externe bureaus blijft een post waar in onze ogen fors op bezuinigd m�et en k�n worden. De vraag is dan ook, gaat u hier op bezuinigen en hoeveel?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Share our website