Nieuws

Algemene beschouwingen 15.11.2011


Audi et alteram partem Hoor ook de tegenpartij

 

Algemene beschouwingen BURGERFORUM

 

De begrotingsvergadering is een van de belangrijkste onderwerpen die in 'n jaar voorbij komen en elk jaar weer ook een frustrerende bezigheid. Dat komt omdat we slechts over een uitermate klein stukje van het budget nog wat te zeggen hebben. Maar ook omdat de gemeente steeds meer het uitvoeringsloket van de rijksoverheid wordt. Daarnaast wordt door alle samenwerkingsverbanden, uitvoeringsregio's, gemeenschappelijke regelingen en noem maar op, de invloed van de raad op het lokale beleid steeds kleiner. De raad komt steeds meer op afstand.

Het is dan ook knap lastig om aan de begroting handen en voeten te geven. En de vraag is of we als raad wel echt kunnen overzien wát we besluiten, laat staan wát de gevolgen kunnen zijn, terwijl we daar later altijd wél op worden aangesproken.

Het college spreekt van een mooi sluitende begroting. Ja, zeggen wij dan, de begroting is mooi sluitend gemaakt, mede door een aantal zeer ingrijpende bezuinigingen door te schuiven naar 2015, naar het volgende college, de volgende raad; zoals bijv. de extra OZB verhoging met 6,5% en de 10% huurverhoging sportaccommodaties.

Verder lopen we de grote risico's. Neem de grondexploitatie (de woningmarkt zit nu compleet op slot, wij waarschuwden hier vorig jaar al voor), de renteontwikkeling, de gemeenschappelijke regelingen (Regio Twente plus, de toekomstige Veiligheidsregio en Regionale Uitvoerings Dienst én Top-Craft met een paar fikse vraagtekens).

En we lopen al achter met een aantal zaken, zoals de bezuinigingstaakstelling op personeel van mei 2009 en het achterstallig onderhoud op onze kapitaalgoederen van 2 miljoen (ondanks de inhaalslag).

Plus een aantal zaken die nog niet in deze begroting meegenomen zijn. Allereerst de € 300.000 die we van het Rijk minder krijgen voor 2012 (uit de september-circulaire). Ook de incidentele kosten die we aan Enschede moeten betalen zijn nog niet verwerkt. De afrekening zit er nog aan te komen.

Maar dan zijn we er nog niet. Denk ook aan de gevolgen van de recessie, denk aan meer werklozen, meer uitkeringen. En de bankenbelasting zal de gemeenten ook extra geld gaan kosten.

Dit allemaal bovenop de maatregelen van de overheid. Veel taken worden naar de gemeente overgeheveld, maar met minder geld om het uit te voeren. Simpelweg keiharde bezuinigingen dus. En ons conjunctuurfonds staat voor 2014 op 0, als het al niet eerder opgesoupeerd is. De verwachting is in ieder geval dat de transitiekosten voor Enschede het budget zullen overstijgen. In dit conjunctuurfonds zat 1,5 miljoen euro. We vragen ons dan wel af welk bedrag nu voor conjuncturele tegenvallers gebruikt is en wat aan frictiekosten samenwerking.

In onze ogen lopen we dus de nodige risico's. Hoog tijd dat we de nieuwe nota reserves en risico's voorgelegd krijgen.

Om risico's op te vangen willen we een noodfonds vormen, dat aangesproken kan worden bij bijvoorbeeld stapelingseffecten van de WMO, herstructurering van de sociale werkvoorziening, gevolgen van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen en eventuele knelpunten als gevolg van onze afspraak de terugval van rijksmiddelen bij de decentralisatie van het Jeugdbeleid en AWBZ 1:1 door te vertalen. Daarvoor hadden we in eerste instantie dekking willen zoeken in de post 'reserve reiniging”, waar dik 2 miljoen in zit (terwijl de afvalstoffen-heffing en reinigingsrechten vreemd genoeg wel weer stijgen). Maar we hebben andere dekking gezocht. Er komt 'n motie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
De raad in vergadering bijeen d.d. 15 november 2011
Agendapunt 9
Onderwerp: Programmabegroting 2012 (noodfonds)
DE RAAD
Gehoord de beraadslagingenOverwegende:

1) Dat het Conjunctuur- en frictiefonds na 2013 leeg is.

2) Dat dit fonds bedoeld is voor het opvangen van tijdelijke, conjuncturele tegenvallers en voor eenmalige personele effecten als gevolg van organisatorische aanpassingen.

3) Dat de komende jaren nog veel zaken op de gemeente afkomen, zoals de mogelijke gevolgen van de Wet Werken naar Vermogen, de verlaging van de rijksbijdrage van de Wet Sociale Werkvoorziening, de afbouw van de ID-banen, de overdracht van de AWBZ en de stijgende kosten van de WMO.

4) Dat er dringend behoefte is aan een noodfonds om de gevolgen van deze maatregelen op te vangen.

Verzoekt het College:

 • In de jaarrekening 2011 een extra storting op te nemen voor een noodfonds om de gevolgen van het onder punt 3 genoemde op te kunnen vangen.
 • In 2012 en 2013 dit fonds aan te vullen tot een bedrag van één miljoen euro.
En gaat over tot de orde van de dag.
-------------------------------------------

Verder eerst een algemene opmerking over de begroting.

Al is de aanbiedingsbrief van deze begroting helderder dan de vorige, opnieuw is de begroting niet SMART(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Vooral niet realistisch, maar ook bijna nergens meetbare doelen in tijd. Het blijft bij algemeenheden waar het college alle kanten mee op kan.

Bij de drie W's: Wat willen we bereiken, Wat gaan we daarvoor doen, Wat mag het kosten, zouden we dan ook graag een W toegevoegd zien. Wanneer zijn we nu eigenlijk tevreden? Ook zouden we bij elk programma-onderdeel graag indicatoren toegevoegd zien. (Hoeveel mensen zitten er in de bijstand/WIJ; hoeveel sociale huurwoningen hebben we nu; hoeveel toeristen komen er in onze gemeente).

Hebben we dan niets positiefs te melden. Natuurlijk wel. De wijkcoaches, het Nieuwe Werken, Duurzaamheid en het Loesloket bieden kansen. Maar ook hier valt of staat alles met de uitwerking. Dat geldt ook voor het PIN project, strakkere afspraken over toewijzing van huurwoningen aan bijstandsgerechtigden. Dat juichen we van harte toe. Maar we hopen dat daarnaast afspraken gemaakt kunnen worden met Domijn over een ander toewijzingssysteem, waarbij onze eigen inwoners meer kans hebben om een huurhuis in eigen gemeente te krijgen dan bij het huidige lotingssysteem.

Ook willen we graag dat de prestatieafspraken met Domijn concreter geformuleerd worden, want (en dat haal ik uit de begroting) u streeft naar kwalitatief en kwantitatief voldoende sociale woningbouw. Maar om hoeveel woningen gaat het dan? En waar gaan die dan gebouwd worden? Ook wilt u dat er huisvesting komt die afgestemd is op de behoefte, met voortdurend aandacht voor jongeren, senioren en starters op de woningmarkt. Hoe??? vragen wij dan weer.

Helemaal in mist gehuld is het programma Werk en Inkomen.

Wat betreft de sociale zekerheid en maatregelen t.a.v. de onderkant van de samenleving, komt er nogal wat op het bordje van de gemeente terecht. Niet alleen financieel, maar ook wat menselijke ellende betreft. En dan verwijs ik naar de wetswijziging dat straks voor bijstandsuitkeringen gekeken wordt naar het inkomen per huishouden en ook een vermogenstoets per huishouden wordt ingevoerd.

En dan staat nota bene bij wat u wilt bereiken: 'Het bieden van inkomensgarantie en bestaanszekerheid”. Hoe wilt u dit in godsnaam waar maken?

Grote moeite hebben wij ook met het ontslag van onze WIW en ID-ers. Graag een reactie hierop van zowel college als onze collega-fracties.


Top-Craft is een verhaal apart op dit moment. Eindelijk lijkt er een doorbraak te komen. Burgerforum heeft al jaren gepleit om door te pakken wat deze heilloze constructie betreft, al beseffen we dat het heel ingrijpend is voor de mensen die er werken.

Jammer dat dit niet al 5 jaar geleden is gebeurd, dan hadden we nu een solide basis kunnen hebben. Nú valt dit besluit samen met de extra bezuinigingen van dit VVD/CDA kabinet, waardoor deze groep nog eens extra gekort gaat worden, bovenop de effecten van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen. Dat maakt het extra lastig. Wij gaan voor een kleinschalige werkvoorziening onder de gemeente Losser, wij gaan voor maatwerk. Voor de groep beschermd zal een oplossing gevonden moeten worden die recht doet aan deze groep, dat kan wat ons betreft gezamenlijk met andere gemeenten, maar evengoed ook in de eigen gemeente. Om zoveel mensen gaat het hierbij niet. Een groot deel van het overige SW/personeel (detachering, groen) zou in onze ogen gewoon op de huidige werkplek kunnen blijven. Graag horen wij hoe het college de werk- en inkomensgarantie denkt in te vullen. Wat gaat u doen met de huidige groep? Wat heeft u te bieden? Wat voor alternatieven heeft u? Hoe denkt u de 1/3 uitstroom te kunnen realiseren. Wat gaan het kosten? En……………… hoe zien de andere fracties dit?

Afhankelijk van de antwoorden komen we in 2e termijn met een motie.
--------------------------------
De raad in vergadering bijeen d.d. 15 november 2011Agendapunt 9
Onderwerp: Programmabegroting 2012 (Sociale werkvoorziening)
DE RAAD
Gehoord de beraadslagingen
Overwegende:
 • Dat er veel onrust is bij het personeel van de sociale werkvoorziening Topcraft B.V.
 • Dat duidelijkheid over de werkplek deze onrust grotendeels weg kan nemen.
 • Dat het rapport Mensenwerk daarom dit jaar nog moet worden behandeld in de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
 • Dat na besluitvorming over het toekomstig scenario de implementatie voortvarend moet worden opgepakt.

Verzoekt het College:

 • Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk eind januari 2012, duidelijkheid te geven over de toekomstige werkplekken van het huidige SW-personeel van Top-Craft BV.
 • Daarbij aan te geven óf en welke SW-ers op de huidige werkplek kunnen blijven werken en voor wie een alternatief gezocht zal moeten worden.
 • Tevens aan te geven aan welke alternatieve werkzaamheden dan gedacht wordt.
 • Oplossingen aan te dragen voor de afdeling 'beschut” die recht doen aan de mogelijk- en onmogelijkheden van deze groep.
 • Bij de tewerkstelling uit te gaan van kleinschaligheid, maatwerk en rekening te houden met de mogelijk- en onmogelijkheden van de werknemers.
En gaat over tot de orde van de dag.
-----------------------------------------------------------

De raad heeft de nota subsidiebeleid vastgesteld en mag het subsidieplafond vaststellen, máár …over de verdeling heeft ze niets meer te zeggen. De uitwerking hiervan is aan het college en alleen bij de begroting kunnen we hier nog op sturen. Jammer dat er in de raad geen discussie meer over die uitwerking heeft plaats gevonden. Want…. is deze wel uitgewerkt zoals wij dat als raad voor ogen hadden? Wat Burgerforum betreft in ieder geval niet.

Ook blijven we in de maag zitten met de knelpunten bij de privatisering van de sportaccommodaties en dan denken we aan het achterstallig onderhoud. Wij komen met een motie.

 

We komen met een amendementover een fractiebijdrage op de wekelijkse informatiepagina en een motie over de Meerjaren Onderhouds Plannen.

 

Verder willen we nog een keer wijzen op Europese en Euregionalesubsidies. Bennie Haamberg heeft, als afgevaardigde van de raad in de Euregio, al vaker aangegeven dat er voor grensoverschrijdende projecten nog veel geld te halen is.

En tot slot: Het is de bedoeling dat er nog meer afdelingen naar Enschede gaan.

Samenwerking is in deze tijd noodzakelijk, dat onderkennen we, maar het gaat er om hoe?! EN dat HOE wás en ís bij ons nu juist het probleem. Het begon met een verhaaltje over samenwerking met Enschede op het gebied van bedrijfsvoering en op beleidsgebied met onze buurgemeenten zoals Dinkelland. Uiteindelijk is daar nu een samenvoeging met Enschede uit gekomen.

En steeds meer afdelingen volgen, zonder dat wij op dit moment énig zicht hebben wat de gevolgen zijn en of het wel brengt wat ons beloofd is. Het college stoomde maar door, zonder ons in dit hele proces DIE rol te geven die ons in het begin was toegezegd. De verantwoordelijk wethouder liep vaak ver voor de muziek uit, wat heet, hij vergat zelfs de hele fanfare mee te nemen, en die maakt nog steeds de muziek, hoewel?

In de besluitvorming spelen we geen rol meer, maar wat informatievoorziening betreft hebben we in ieder geval voor de komende tijd met elkaar afspraken gemaakt en we gaan er van uit dat open en eerlijk alle informatie wordt gedeeld.

Wij hebben eerder al gezegd dat Burgerforum niet voor het overgaan van Werk, Inkomen en Zorg naar Enschede is. Helemaal al niet, omdat we op dit moment nog niet weten hoe dit in de praktijk zal gaan. Dat moet allemaal nog uitgezocht en uitgewerkt worden. Hier willen we graag zelf grip op houden, met name met de nieuwe wetgeving op de rol. Graag horen we van de andere fracties hoe zij hier in staan.

En …… schaalvergroting is niet altijd beter, niet altijd efficiënter! Even vaak brengt het meer geregel, meer bestuurlijke rompslomp ………..en meer afstand tussen burger en politiek. En ja, voorzitter, ook wij geloven in de kracht van kleinschaligheid.

Als het aan ons ligt komt er een referendum om de mening van de burger te peilen. We komen dan ook met een motie.

Burgerforum blijft met deze samenvoeging worstelen en we blijven om concrete cijfers en onderbouwing vragen.

En misschien gaat hier ook de spreuk op:

De slak bereikte de Ark van Noach door vol te houden!

 

Ik dank u.

Fractie Burgerforum

Lies ter Haar Jos Tijdhof Hans Volmbroek Bennie Haamberg
--------------------------------------------------------
Verder ingediende moties:

MOTIE

De raad in vergadering bijeen d.d. 15 november 2011

Agendapunt 9

Onderwerp: Programmabegroting 2012 (privatisering sportaccommodaties)

DE RAAD

Gehoord de beraadslagingen

Overwegende:

 • Dat de privatisering van de sportaccommodaties bij sommige vereniging tot financiële problemen kan leiden vanwege achterstallig onderhoud, bouwtechnische eisen of eisen aan installaties
 • Dat dit vooral in deze tijd van recessie als gevolg kan hebben dat contributieverhogingen volgen en leden zullen afhaken
 • Dat ons streven is om zoveel mogelijk jeugd te laten sporten

Verzoekt het College:

 • In de jaarrekening 2011 een bedrag van € 50.000,- op te nemen voor knelpunten privatisering sportaccommodaties.
 • Te dekken uit de post 'onvoorziene uitgaven” boekjaar 2011
En gaat over tot de orde van de dag.
-------------------------------

De raad in vergadering bijeen d.d. 15 november 2011

Agendapunt 9

Onderwerp: Programmabegroting 2012 (referendum)

DE RAAD

Gehoord de beraadslagingen

Overwegende:

1) Dat er sprake is van vergaande samenwerking met Enschede

2) Dat deze vorm krijgt door afdelingen over te laten gaan naar Enschede, waarbij de ambtenaren ook in dienst komen van de gemeente Enschede

3) De eerste afdelingen 1 maart van dit jaar zijn over gegaan en de bedoeling is dat nog meer zullen gevolgen

4) De gevolgen hiervan nog niet duidelijk zijn

5) Voor dergelijke ingrijpende beslissingen het nodig is als gemeentebestuur het maatschappelijk draagvlak te kennen

6) Een raadplegend referendum hiertoe het geëigende instrument is.

Verzoekt het College:

· Te onderzoeken of een raadgevend referendum kan worden gehouden volgens de model referendum verordening van de VNG

· Tevens te onderzoeken binnen welke termijn dit mogelijk zou zijn, waarna de inhoud van het referendum in de raad besproken kan worden

En gaat over tot de orde van de dag.
------------------

MOTIE
 

De raad in vergadering bijeen d.d. 15 november 2011

Agendapunt 9

Onderwerp: Programmabegroting 2012 (MOP)

DE RAAD

Gehoord de beraadslagingen

Overwegende:

 • Dat er sprake is van veel achterstallig onderhoud aan onze kapitaalgoederen
 • Dat voor de gebouwen MOP's (Meerjaren Onderhouds Programma's) zijn (of nog worden) vastgesteld door een extern bureau
 • Dat gebleken is dat weinig met deze rapporten wordt gedaan
 • Dat dit ook geconstateerd is in het rapport van de rekenkamer over het onderhoud van onze kapitaalgoederen
 • Dat het opstellen van MOP's wel hoge kosten met zich meebrengt

Verzoekt het College:

 • Te onderzoeken of de MOP's in eigen beheer of door samenwerking met Enschede goedkoper opgesteld kunnen worden.
 • Dit te koppelen aan een plan van aanpak en tijdpad voor het meerjarig onderhoud van onze ----gebouwen
En gaat over tot de orde van de dag.
--------------------------------

Onderwerp

Bijdrage fracties op gemeentelijke Infopagina

De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op 15 november 2011

 

Inhoud amendement

In de begroting 2012 op te nemen

- Een bedrag van € 2.500,- zodat de raadsfracties per toerbeurt de mogelijkheid krijgen om
op de gemeentelijke informatiepagina een bijdrage kunnen leveren, die gericht is op een politiek actueel gemeentelijk onderwerp.

- Dit bedrag te dekken uit het raadsbudget onvoorzien

 
 

Share our website