Nieuws

13.3.2012: Vragen commissie Ruimte (Rondvraag)


Rondvraag commissie Ruimte d.d. 13.3.2012

1) vml. Visvijver Nitertweg

Een tijdje geleden werd tijdens een vergadering de mogelijke invulling van de voormalige visvijver aan de Nitertweg met woningbouw door wethouder Schuddeboom ingebracht.

Vraag: Is hier al iets meer van te vertellen? Is al bekend hoe de provincie hier tegen aan kijkt?

2) Landinrichting – deelgebied Glane – o.a. traject fietspad

2.1) Allereerst een vraag over de te volgen procedure. Als er zienswijzen zijn ingediend, hoe is dan het vervolg. Hoe en door wie wordt dit behandeld? Bijv. Wie stelt de responsnota op en wordt die ook opgestuurd naar indiener(s) van de zienswijze?

2.2) Er is onduidelijkheid over het exacte tracé van het fietspad langs de Dinkel. Komt die op 25 meter, op de op andere kaarten aangegeven 100 meter van de Dinkel of blijft de huidige situatie gehandhaafd?

En waarom kan het niet blijven liggen waar het nu ligt? Goedkoper, veiliger wat de oversteek over de straten betreft en sluit ook aan bij de dorpsvisie Glane en de wens van een rondommetje? Of is hier de kwestie over de eigendomsrechten over een stuk grond bij het bruggetje van dhr. Olde Heuvel het probleem?

2.3) En hoe is onderhoud van die strook dan geregeld? Of laat men het verwilderen?

2.4) Welke eisen stelt de gemeente zelf aan de inrichting van dit gebied?

2.5) Er zijn (waren) meerdere tekeningen in omloop. Kunnen we de tekening krijgen van de uiteindelijke definitieve uitvoering. En kunt u ons uitleggen waar de 2 cirkels op de tekening van 2010 voor staan?

3. Kappen, kandelaberen en snoeien bomen. 

Er wordt momenteel fors gesnoeid, gekandelaberd en gekapt in Losser. Wij worden hier door burgers op aangesproken, die zich afvragen of dat allemaal wel nodig is. Uiteraard begrijpen wij dat bij tijd en wijle onderhoud van bijvoorbeeld wallen en het bijhouden van het bomenbestand nodig is. Wij zijn echter geen voorstander van het op grote schaal kandelaberen van bomen, niet alleen omdat er vaak weinig van de oorspronkelijke vorm van de bomen overblijft, maar ook omdat ze extra kwetsbaar worden voor ziektes en kandelaberen niet voor alle bomen geschikt is.

3.1. Waarom worden zo veel bomen gekandelaberd? En waarom zijn de bomen aan de rondweg ter plekke van de voormalige visvijver gekapt?

4. Verkoop voormalig postkantoor / ontwikkeling Aloysiuslocatie

Het voormalig postkantoor is verkocht. Kunt u ons al iets meer vertellen over de ontwikkeling van deze locatie en dan mede in relatie tot de Aloysiuslocatie?
 
 
aanvullend: Bouwmogelijkheden Beuningen
Hoe zit het met de behandeling van de structuurnota en dit mede in relatie tot eerdere brieven/mails en de net ontvangen mail van dhr. Nolten over mogelijkheden in het verlengde van de Lomanskamp.

Share our website